Policy för webbplatsanvändning

Informationen på denna webbplats är avsedd att vara användbar och informativ för kunder till och investerare i Eleco plc.

Även om Eleco plc har vidtagit alla åtgärder för att säkerställa att fakta på denna webbplats är korrekta, görs inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande dess riktighet eller fullständighet. Informationen på denna webbplats kan komma att ändras av Eleco plc när som helst.

Eleco plc ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå, vare sig direkt eller indirekt, från användningen av någon information på denna webbplats. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att ge några råd eller instruktioner när det gäller investeringar i Eleco plc. Om du behöver råd, vänligen kontakta en professionell finansiell rådgivare. Innehållet på denna webbsida utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande om aktier eller andra värdepapper i Eleco plc.

Vissa hypertextlänkar på webbplatsen länkar till webbplatser som inte kontrolleras av Eleco plc. När du klickar på någon av dessa lämnar du denna webbplats. Eleco plc har då inte längre någon kontroll över och tar inget ansvar för eller har något skadeståndsansvar när det gäller materialet på en webbplats som inte står under Eleco plc:s kontroll.

Innehållet på dessa webbsidor tillhör Eleco plc. Eleco plc ger dig härmed tillstånd att kopiera dokument eller sidor på denna webbplats endast för icke-kommersiellt bruk inom din organisation, förutsatt att alla kopior som du gör av sådant innehåll behåller copyright- och andra äganderättsliga meddelanden och friskrivningar som finns häri. Med ensamrätt.